porn videos hindi mms saree aunty sex indian hairy xxx english sex video com Desi Xxxrandi Group Village Xvideos.com

01

Nábor

Chcete se stát pražským strážníkem? Tady najdete všechny potřebné informace.

05

Najdi svého strážníka / vozidlo

Zde můžete najít Vašeho okrskáře, nebo zjitit, zda bylo Vaše vozidlo odtaženo

02

Tiskové zprávy

Přehled tiskových zpráv

06

Změna termínu projednání přestupku

Zde si můžete přeobjednat termín pro projednání přestupku.

03

Pražský strážník

Aktuální číslo a archiv časopisu Pražský strážník

04

Pohledávky

Byla Vám uložena pokuta tzv. na „složenku“ a nejste si jisti, zda jste pokutu v řádném termínu zaplatili?

Důležité kontakty

Tísňová linka: 156
Příjem SMS oznámení pro neslyšící: 724 003 333
Oddělení kontroly a stížností:  222 025 809
Inspekce Městské policie hl. m. Prahy: 222 025 899
Ředitelství Korunní 98222 02 5000 (spojovatelka)

Tiskové zprávy

Sledujte náš instagram

Historie Městské policie hl. m. Prahy

Ředitelé Městské policie hl. m. Prahy

šuster kléma kotrouš chyba blažek
Ing. Eduard Šuster
(2013-2024) 
Mgr. Ludvík Klema
(pověřen vedením - 2012) 
Mgr. Vladimír Kotrouš
(2002 - 2011) 
Ing. Radim Chyba
(1997 - 2002) 
JUDr. Rudolf Blažek
(1991 - 1997)


1992
Vznik Městské policie hl. m. Prahy se datuje k 11. květnu 1992. Pražských strážníků je tou dobou 87, svou příslušnost k městské policii prokazují odznaky a uniformami (modré kapsáčové kalhoty, bunda a černá lodička s červeným lemováním). Všichni strážníci skládají do rukou tehdejšího primátora tento slib:
„Budu řádně plnit svoje povinnosti, chránit zájmy města a jeho obyvatel, zachovávat ústavu, zákony a ostatní obecně závazné právní předpisy. O všech skutečnostech týkajících se výkonu služby zachovám úplnou mlčenlivost." 2000Ve stejném roce jako pražská městská policie se rodí také její klíčový útvar - Centrální operační středisko. To v prvopočátku sídlí, jako ostatně celé ředitelství městské policie, v objektu Magistrátu hl. m. Prahy, v ulici Řásnovka v Praze 1. Chod centrálního operačního střediska v jeho počátcích zajišťují dva strážníci v rámci osmihodinové pracovní doby. Dnes chod zajišťuje 20 strážníků a COS přijme denně několik set telefonátů.
Od 1. listopadu 1992 zajišťují pražští strážníci po dohodě s vedením Dopravního podniku hl. m. Prahy hlídkovou službu také v metru.

1993
V říjnu přechází pod Městskou policii hl. m. Prahy Psí domov a tím vzniká první městský útulek pro psy. Z původní kapacity 50 míst pro opuštěné a zatoulané psy se nyní stává útulek s kapacitou 70 míst. Ta se ale v průběhu dalších let ještě více než zdvojnásobí a přibude také moderní veterinární ošetřovna. Útulek postupně umožní pečovat o zvířata se specifickými zdravotními potížemi a zvířata týraná, jeho konečná kapacita pro psy přitom bude 170 míst. Od pražského útulku se budou učit další podobná zařízení nejen v České republice, ale i ze zahraničí. 1996S účinností od 1. března 1993 jsou zákonem č. 67/1993 Sb. rozšířena oprávnění strážníků. Strážníci nově od tohoto dne mohou použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla, které bylo ponecháno na místě, kde je ponechání vozidla za¬kázáno zákazem vyplývajícím z místní úpravy silničního provozu, nebo stojí-li vozidlo na chodníku, kde to není povoleno, nebo je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství a řidič se v blízkosti vozidla nezdržuje.
1994
V lednu 1994 probíhá zásadní reorganizace výkonných útvarů. Vzniká 13 obvodních velitelství a dva specializované útvary s celoměstskou působností – velitelství Metro a oddíl psovodů.
Sídlo ředitelství městské policie se od roku 1992 až do března 1994 několikrát změnilo. Nakonec pražští strážníci natrvalo zakotvují v bývalém sídle ministerstva zdravotnictví v ulici Korunní 98 v Praze 10. 1997V listopadu stejného roku vzniká samostatná bezplatná linka tísňového volání 156, která je napojená na centrální operační středisko v budově ředitelství.

1995
V období od února do května je stávající organizační členění výkonných útvarů nahrazeno novým systémem šesti oblastních velitelství, která nahrazují původních třináct velitelství obvodních. Nově vzniklá oblastní velitelství jsou dále členěna na okrskové stanice. Zároveň dochází k rozšíření útvarů s celoměstskou působností na nově zřízené oddíly dopravní a strážní.
Celoměstské útvary:
– Oddíl psovodů
– Velitelství Metro
– Dopravní oddíl
– Strážní oddíl
– Pohotovostní jednotka (rok 1996 až červenec 1997) 

1998

Rozrůstají se oprávnění strážníků. Zákonem č. 153/1995 Sb. jsou do zákona o obecní policii doplněna dvě nová oprávnění, jejichž absence do té doby práci strážníků značně komplikovala. Za prvé strážníci dostávají možnost zastavovat vozidla, za druhé získávají strážníci oprávnění vstupovat v případech provádění zákroků nebo úkonů v živnostenských provozovnách do těchto provozoven.

 

 

1996
Vzniká Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 88/1996 Sb., která stanovuje odborné předpoklady strážníkům, kteří musejí za poměrně krátkou dobu zvládat na odpovídající úrovni velké množství právních předpisů – kromě zákona o obecní policii i např. zákon o přestupcích, správní právo, trestní právo, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o zbraních a střelivu, základy kriminalistiky a psychologie a další. Výuku zajišťuje útvar vzdělávání. Uchazeč se strážníkem stává až po složení zkoušky před komisí Ministerstva vnitra ČR. 1999

 

1998
Strážníci zorganizovali celoměstskou akci Den dobrovolného dárcovství krve, aby darovali nejcennější tekutinu v transfuzní stanici Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Od té doby spolupráce s vinohradskou nemocnicí neustala, strážníci tu nejméně jednou ročně dobrovolně darují krev. Kromě těchto organizovaných celoměstských odběrů krve strážníci darují krev, krevní plazmu a krevní dřeň individuálně. V řadách pražské městské policie je několik set dobrovolných dárců. Mezi nimi nechybějí ani strážníci, kteří jsou držiteli některého stupně Janského plakety nebo Zlatého kříže ČČK.
Vzniká první zárodek pracovní skupiny přímo zaměřené na prevenci, která fungovala v rámci právního a kontrolního oddělení MP, se stanoveným personálním stavem tří zaměstnanců.

1999
Zastupitelstvo hl. m. Prahy roku přijímá novou vyhlášku hl. m. Prahy (č. 42/99) o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při používání pyrotechnických předmětů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2000. 2001 Vyhláška s výjimkou silvestrovských oslav ve dnech 31. prosince a 1. ledna zakazuje používání pyrotechnických předmětů I. a II. třídy na celém území hl. m. Prahy vyjma míst uvedených v příloze této vyhlášky. Strážník může pokutu za tento přestupek pachateli uložit na místě v blokovém řízení.
Strážníci se podílejí na zabezpečení oslav konce roku a příchodu roku 2000. Od tohoto roku jsou pražští strážníci nedílnou součástí zabezpečení oslav každý rok.

 

2000
K 1. lednu 2000 prochází pražská městská policie zásadními změnami v organizační struktuře. Ve shodě s teritorii velkých městských částí Prahy jsou oblastní velitelství nahrazena obvodními ředitelstvími MP Praha 1 až 15, která fungují dodnes. Hlavním cílem je zlepšit spolupráci zejména s místními úřady. 2003Dne 1. ledna 2000 vzniká kromě obvodních ředitelství také samostatné oddělení prevence kriminality MP hl. m. Prahy, které se začíná cíleně věnovat prevenci kriminality a bezpečnosti v silničním provozu.
Centrální operační středisko zajišťuje tísňovou linku pro neslyšící. Neslyšící se za pomoci faxu spojí v případě nebezpečí se stálou službou na tísňové lince městské policie 156.
Na centrálním operačním středisku MP je také zprovozněn městský kamerový systém hl. m. Prahy, který je od té doby každoročně rozšiřován o nové kamery po celém území Prahy. Zaveden je také poplachový monitorovací systém – pult centrální ochrany.
V roce 2000 rozšiřuje městská policie své působení o institut strážníka-okrskáře. Princip služby strážníka-okrskáře tkví v hlídkové činnosti v jednom konkrétním svěřeném úseku, za nějž tento strážník nese odpovědnost. Strážník je k dispozici místním občanům, má své úřední hodiny v okrskové služebně a při výkonu služby využívá vynikající znalost svěřené lokality.

2001
Dne 1. ledna 2001 vchází v platnost zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který rozšiřuje oprávnění strážníků zastavovat vozidla před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace v blízkosti školního zařízení nebo při organizované akci. 2004 Strážníci začínají zajišťovat bezpečnost dětí na přechodech pro chodce a v této aktivitě pokračují dodnes. V současné době strážníci takto hlídají přes sto přechodů pro chodce každý všední den ve školním roce. V období konce a začátku školního roku se počet zajišťovaných přechodů pro chodce zvyšuje na více než 150.

 

 

2002
Městská policie hl. m. Prahy funguje na území metropole už deset let. Počet strážníků vzrostl z původních ani ne devadesáti na téměř 1300. Vznikl vzdělávací útvar, útvar Metro, Útvar psovodů, kteří si už stihli připsat na konto první významné úspěchy. Městská policie v těchto deseti letech také zahájila rozšiřování útulku pro opuštěná zvířata, začala zajišťovat nonstop tísňovou linku včetně služby pro neslyšící a přišla se službou strážníků-okrskářů.
Povodeň 2002. 2007 V období záplav je krizový štáb MHMP dočasně přestěhován do budovy ředitelství MP. Všechny složky záchranného bezpečnostního systému jsou nasazeny a doslova do posledního dechu se vyrovnávají po organizační i technické stránce s přírodní katastrofou. Strážníci se významným způsobem podílejí na odstraňování následků a škod během povodně i po ní, účastní se evakuace osob a zajišťování zasažených míst.

2003
Nový rok 2003 znamená zásadní zlom v pravomocích strážníků. V platnost vstupuje novela zákona č. 311/2002 Sb., která umožňuje strážníkům výraznější zapojení do plnění úkolů obcí na úseku veřejného pořádku, lepší spolupráci obecní policie s úřady, rozšiřuje projednávání přestupků v blokovém řízení na všechny přestupky, které je oprávněna projednávat obec, a také na některé přestupky proti pořádku ve státní správě, především na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Umožňuje strážníkům vyžadovat k plnění jejich úkolů údaje informačních systémů od příslušných orgánů. 2009 Rozšiřuje oprávnění strážníků v dopravě při zastavování vozidel na všechny případy, kdy je strážník oprávněn přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu řešit v blokovém řízení, i při usměrňování provozu na pozemních komunikacích. Oprávnění strážníka zastavovat vozidla je ale především vyjmuto ze zákona o obecní policii a zaneseno do zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Strážníci také získávají oprávnění nařídit odstranění vozidla z pozemní komunikace.
V červnu 2003 vzniká poříční jednotka městské policie, strážníci tak přebírají dozor nad veřejným pořádkem i na vodě na území hlavního města.

2004
200420. května 2004 zahajuje provoz nový útulek pro opuštěné kočky v Praze v Dolních Měcholupech. Měcholupský útulek bude řešit také kastrační program, který na území Prahy probíhá a soustředí se na regulaci toulavých koček. Kapacita zařízení činí 200 míst pro kočky, včetně kastračního programu. V hl. městě Praze jde o první městské zařízení tohoto druhu splňující všechny veterinární a chovatelské podmínky.

2005
Od ledna 2005 rozšiřují Útulky pro opuštěná zvířata a odchyt činnost odchytové služby i o veterinární asanaci, která zajišťuje svoz uhynulých zvířat ze zájmových chovů a nalezených na území hl. m. Prahy.
2005V červnu strážníci přicházejí s akcí Bezpečná a čistá pískoviště. Strážníci z obvodních ředitelství MP a z Útvaru prevence kriminality procházejí pražská hřiště a pískoviště a hledají injekční jehly a stříkačky. Ty pak sbírají a předávají k bezpečné likvidaci. Z akce se postupně stává tradice, kterou strážníci naplňují několikrát do roka.
Městská policie zahajuje spolupráci s Probační a mediační službou ČR při tvorbě a zajištění vhodných programů pro mladistvé, které lze se souhlasem mladistvého realizovat již v průběhu přípravného řízení. Výsledek této činnosti je zpravidla poté zohledňován i v dalším průběhu trestního řízení – např. s ohledem na druh uloženého trestu a jeho výši.

 

2006
V lednu 2006 zahajuje svou každodenní službu speciální vozidlo pro odvoz podnapilých osob. Hlídky, které zajišťují provoz tohoto vozidla, odvážejí opilé osoby na záchytnou protialkoholní stanici, samozřejmě pokud stav dotyčného nevyžaduje okamžité lékařské ošetření. Vozidlo je k dispozici 24 hodin denně, nepřetržitou službu zajišťují hlídky složené ze dvou strážníků a jednoho policisty. Počet osob, které toto vozidlo každodenně odváží, neustále roste, v současné době přesahuje 18 tisíc osob za dobu fungování vozidla.2006V roce 2006 dochází k dalšímu rozšíření pravomocí strážníků městské policie. Tento fakt vyplývá jednak z nabytí účinnosti zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů dnem 1. 1. 2006, jednak z novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích s účinností od 1. 7. 2006. Strážníci tak začínají pokutovat kouření na zastávkách MHD a dalších místech, kde je kouření zakázáno, ale zahajují také měření rychlosti.

2007
K 1. lednu se z původního útvaru Metro stává Hlídkový útvar, který funguje dodnes. V době svého vzniku měl Hlídkový útvar 119 strážníků, dnes jich má 261. Od ledna 2007 také strážníci zahajují dohled nad bezpečností a veřejným pořádkem v nočních tramvajových linkách.
2007Městská policie zahajuje plánované měření rychlosti v rámci akce Radary 100. Místa vybírá ve spolupráci s Policií ČR, která je v souladu se zákonem schvaluje.
V květnu tohoto roku vzniká Poříční útvar ve své současné podobě. Dnes má tento specializovaný útvar, který zejména zajišťuje zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku na Vltavě a jejích březích a na dalších určených vodních plochách v hl. m. Praze, 23 strážníků a čtyři plavidla.

 

 

2008
Dne 1. března zahajuje svou činnost skupina TAXI, jejímž úkolem je především dohled na dodržování relevantních právních předpisů ze strany řidičů taxi. Počáteční stav skupiny byl 12 strážníků v přímém výkonu služby. V současné době čítá skupina 23 strážníků v přímém výkonu služby.2008Strážníci nově dohlížejí na dodržování Vyhlášky hl. m. Prahy č. 8/2008 Sb. hl. m. Prahy, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích (vyhláška o čistotě), která nabyla účinnosti na počátku července 2008.

2009
2009Útvaru vzdělávání MP je 26. února udělena akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k profesní přípravě a vzdělávání strážníků. Tímto se Útvar vzdělávání stává profesionálním vzdělávacím zařízením v oblasti kvalifikace a rekvalifikace zaměstnanců.

 

 

 

2010
Od dubna tohoto roku funguje tzv. parková policie. Jinými slovy městská policie vyčleňuje okrskáře, jejichž okrskem je pouze konkrétní park nebo jiná zelená plocha. Samostatný¬mi okrsky se tak stávají například Letenské sady, Stromovka, Petřín, NKP Vyšehrad, Šárku a další plochy. Vzhledem k úspěšnosti projektu je parková policie ve dvou etapách rozšířena a v současné době zajišťuje hlídkovou službu v 17 parcích a lesoparcích na území metropole.

2011

Od konce listopadu se prudce – o 70 procent – navyšuje počet strážníků zajišťujících hlídkovou službu v metru. Od 29. listopadu tak jen v metru hlídkuje denně až 85 strážníků, další zajišťují okolí stanic a zastávek MHD.

S účinností od 1. srpna 2011 byl významně novelizován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Podle aktuálního znění zákona obecní policie nadále provádí měření rychlosti ve vzájemné součinnosti a v místech určených Policií ČR. Místa, ve kterých měření probíhá, již ale nemusejí být označena dopravními značkami „měření rychlosti" a „konec měření rychlosti". Na podzim tohoto roku došlo orgány činnými v trestním řízení k zatčení tehdejšího ředitele Městské policie Praha Mgr. Vladimíra Kotrouše.


2012
2012

Městské policii v Praze je 20 let. Oproti původním ani ne devadesáti strážníkům má nyní téměř 2700 zaměstnanců, hlídkuje na vodě, v lesích, parcích a lesoparcích, zajišťuje preventivní programy pro všechny cílové skupiny, je plnohodnotným partnerem Policie ČR, záchranářů a hasičů, podílí se na bezpečnostních opatřeních. Strážníci městské policie zajišťují sběr jehel a potenciálně nebezpečného materiálu, dohlížejí na přechody pro chodce u škol, starají se o informační a preventivní servis pro občany i turisty, zajišťují odvoz podnapilých osob a mnoho dalších činností přispívajících k zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku v metropoli.
VIDEO 20 let MP Praha 20 let MP Praha

 

2013 – strážníci mají nového ředitele

2013V lednu tohoto roku byl v Brožíkově síni Staroměstské radnice slavnostně uveden do funkce primátorem hlavního města Bohuslavem Svobodou nový ředitel Městské policie hl. m. Prahy Ing. Eduard Šuster.
Ing. Šuster provedl během roku rozsáhlou a komplexní reorganizaci, díky které byly zrušeny některé útvary, posílen výkon služby a tím zvýšena efektivnost práce a činnosti Městské policie hl. m. Prahy.2014 – reorganizace, další benefity

2014Reorganizace pražské městské policie probíhá v několika etapách a jejím účelem je optimalizovat počet zaměstnanců – především strážníků – a připravit tak odpovídající podmínky pro připravované inovace materiálního vybavení městské policie. Strážníci se také ve stále hojnějším počtu přihlašují do Českého národního registru dárců dřeně, s nímž městská policie navázala spolupráci. V personální oblasti se zavádí pro stávající zaměstnance příspěvek na dovolenou ve výši 5 tisíc za rok a zvyšuje se hodnota stravenky ze 75 Kč na 100 Kč. Noví uchazeči o práci strážníka mohou získat náborový příspěvek ve výši 24 tisíc.

 

 

 

2015 – kvalitní výstroj a technika, zvýšení rizikového příplatku

Po personální reorganizaci přichází na řadu řešení materiálního vybavení strážníků. Prioritou je obnova vozového parku městské policie a s tím související servis vozidel, ale také zajištění kvalitní výstroje nebo technické vybavení. Protože se ale jedná o rozsáhlé a velmi komplikované zakázky, jejich příprava a realizace vyžaduje značné množství práce a času. V závěru roku nicméně městská policie uzavřela smlouvu na dodávku nových služebních vozidel. Vozový park se tak po několika letech dočkal tolik potřebné obnovy, která pokračovala i v následujících měsících a po níž také bylo možné začít řešit navazující zakázky. Ke stabilizaci stávajících zaměstnanců mají pomoci nové příspěvky na bydlení a na dopravu, oba ve výši 2000 korun. Rizikový příplatek u strážníků v přímém výkonu služby se zvýšil ze 4 tisíc na 6 tisíc a v nepřímém výkonu na 3 tisíce. K tomuto kroku bylo nutné prosadit novelu Nařízení vlády.

 

2016 – nové stejnokroje, loď, zóny placeného stání

2016

Svého řešení se dočkají další problémy, strážníci například obléknou nové stejnokroje, které budou lépe vyhovovat podmínkám přímého výkonu služby v jakémkoli ročním období, za každého počasí. Pro posílení jejich bezpečnosti se pořizují vnější balistické vesty. Pokrok přichází také v oblasti hlídkování na vodě – Poříční útvar totiž získává novou loď, která lépe vyhovuje nárokům na náročný služební provoz, a umožňuje tak efektivnější hlídkovou službu. To se hodí, protože strážníci z Poříčního útvaru mají široké spektrum činností, do nichž nově patří například spolupráce se Správou služeb hl. m. Prahy při dokumentaci pevných částí a valů protipovodňové ochrany. Městská policie se také připravuje na změny v systému zón placeného stání v metropoli a na další novinky, které ovlivní výkon služby v Praze. Pro posílení bezpečnosti strážníků se pořizují vnější balistické vesty.

 

2017 – strážníci Praze slouží 25 let

C81A0775 historieJe to rok 25. narozenin, které MP Praha oslavila se svými zaměstnanci v areálu Gutovka a s Pražany a jejich dětmi na Žofíně. Symbolicky na den přesně, tedy 11. května 2017, se konalo v Brožíkově síni Staroměstské radnice slavnostní stužkování a ocenění strážníků sloužících 10, 15, 20 a 25 let. Radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Libor Hadrava vyhlásil výtvarnou soutěž na téma „Městská policie očima dětí“. Žáci 4. - 5. tříd pražských základních škol nakreslili 110 obrázků, které byly vystaveny ve Škodově paláci, a z 12 nejlepších vznikl nástěnný kalendář 2018. Další připomínkovou akcí byla účast na mezinárodním veletrhu ISET v Brně, kde MP Praha představila všechny oblasti své činnosti. Velkému zájmu se těšila vozidla se speciálními nástavbami (VW Caddy s botičkovou nástavbou, Mercedes Sprinter s nástavbou pro záchranáře, Mercedes Sprinter pro převoz koní, Ford Ranger s nástavbou pro Poříční útvar, Hyundai I 30, Hyundai Tucson, VW Transporter, Ford Tranzit s nástavbou na převoz opilců, Can Am Bombardier) i dynamické ukázky z práce strážníků z jízdních skupin a z Útvaru psovodů.
Na konci roku, v rámci oslav 25. výročí, představila městská policie veřejnosti kompletně zrekonstruované centrální operační středisko, které prošlo výměnou technologií i modernizací prostoru.
Nedostatek zaměstnanců se stává problémem bezpečnostních složek v celé republice. Ve snaze získat posily do řad strážníků byl schválen Radou HMP náborový příspěvek 100 tisíc korun a bezplatné ubytování po dobu nástupního kurzu uchazeče. Do vozového parku strážníků přibylo 66 služebních vozidel rozdělených do 5 skupin: 38 osobních, 16 vozidel 4x4, 7 minibusů, 3 vozy pro kombinované hlídky, 2 skříňové dodávky. Pokračuje rozsáhlá postupná výměna výstroje, novinkou jsou barety. Činnost strážníků je ovlivněna změnou zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (mimo jiné možnost domluvy byla nahrazena písemným napomenutím), přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (Tabákový zákon). S účinností od 1. 1. 2018 je schválena novela zákona o obecní policii, která mimo jiné snižuje věk uchazečů na 18 let, prodlužuje platnost osvědčení o odborné způsobilosti ze tří na pět let a po čtvrtém úspěšném vykonání státní zkoušky je vydáno na dobu neurčitou. Změnou je také možnost vstupu strážníků do živnostenských provozoven i po skončení otevírací doby.

2018 – 100. výročí státu

V dubnu se v Rezidenci primátorky sešlo Kolegium ředitelů městských policií statutárních měst a hlavního města Prahy. Obsahem jednání byly aktuální problémy spojené s náborem nových strážníků nebo třeba velmi diskutovaná problematika ochrany osobních údajů, tzv. GDPR. Strážníci v centrální části metropole převzali kompletně zrekonstruované a zmodernizované operační středisko v Opletalově ulici. V rámci oslav 100. výročí samostatné Československé republiky se Městská policie hlavního města Prahy zúčastnila slavnostní přehlídky na Evropské třídě i víkendového programu na Letenské pláni. V září dochází v platech zaměstnanců ke sloučení příspěvků na dopravu a bydlení a navýšení celkové částky na 6 tisíc korun.

2019 – obnova techniky, nový ponton

Pražští strážníci převzali novou techniku – 23 vozidel Octavia Combi Scout v policejním provedení, 8 vozidel VW transportér a 32 elektrokol pro činnost v náročnějším terénu. Semifinalistky soutěže Miss České republiky navštívily v červnu Útulek pro opuštěná zvířata v Troji a spolupracovaly na focení jeho kalendáře 2020. V červenci 2019 dostali strážníci Poříčního útvaru nový moderní ponton. Ten starý, postavený v roce 1948 jako šatnová hala na vyšehradských plovárnách, využívali 11 let. Městská policie hl. m. Prahy již druhým rokem spolupracuje s Nadací Terezy Maxové a účastní se zářijového charitativního happeningu TERIBEAR hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem. Rizikový příplatek strážníků v přímém výkonu služby se zvyšuje na 7500 korun, v nepřímém výkonu na 3500 korun.

2020 – pandemie covid-19

Přichází koronavirus a celosvětová pandemie. Česká vláda vyhlašuje nouzový stav a zavádí mimořádná bezpečnostní opatření. Strážníci, vybaveni ochrannými pomůckami, začínají kontrolovat jejich dodržování. Vznikají společné „odběrové“ posádky. Za volantem dvou upravených vozidel městské policie a jednoho sanitního vozu se dobrovolně střídá 18 strážníků preventistů, kteří vozí zdravotníky za pacienty s příznaky onemocnění covid-19. Kuchaři Zdeněk Pohlreich, Jan Punčochář a Jan Stejskal realizují projekt „Vaříme nepostradatelným“ a rozvážejí obědy lidem v první linii. Jídlo, nápoje, roušky, dezinfekci dostávají strážníci darem od dalších jednotlivců i organizací. Počty nakažených klesají, o prázdninách dochází k rozvolnění bezpečnostních opatření. Několik dní po zahájení nového školního roku ale přichází další vlna koronaviru. Vedle standardních činností se pro strážníky stává prioritou kontrola dodržování povinnosti zakrytých dýchacích cest v prostředcích MHD a souvisejících prostorách.

2021 – odchodné, tornádo, kamery Axis

Pod č. 261/2020 nabývá účinnosti novela zákona o obecní policii, která přinesla řadu významných změn. Upravila nezbytné podmínky pro vznik pracovního poměru strážníků, rozšířila některá jejich oprávnění a postupy v praxi a zavedla možnost odchodného po skončení pracovního poměru. Radou hlavního města je schválená veřejná zakázka na dodávku podkošilových balistických vest, které mají strážníky chránit během výkonu služby. Ve čtvrtek 24. června prošla několika obcemi na jižní Moravě extrémní bouře s krupobitím a silným tornádem. Pod týmem USAR pomáhali v postižených místech naši psovodi. Druhý virtuální ročník akce TERIBEAR. Po dvou stříbrných, získává MP Praha zlatou. Její tým tvořilo 294 členů, kteří uběhli, ušli nebo ujeli na kole 22 tisíc terimetrů. Strážníci jsou vybaveni osobními kamerami AXIS, které zaznamenávají průběh zákroků a úkonů. Slavnostního otevření se 30. listopadu dočkala nová služebna v Praze-Libuši. Do provozu je slavnostně uvedena i nová služebna na Vyšehradě.

2022 – napadení Ukrajiny, zvýšení benefitů

24. února napadlo Rusko Ukrajinu. Statisíce ukrajinských žen, dětí a seniorů prchají z válkou zasaženého území. V České republice tato válka vyvolala obrovskou vlnu solidarity, Češi pomáhají finančně i materiálně, po celé republice vznikají asistenční centra pro uprchlíky. Pražští strážníci vykonávají na těchto místech zvýšený dohled, běžence usměrňují a navigují k dalším místům pomoci, v režimu 24/7 pomáhají a hlídkují u infostánků na nádražích, u úřadů práce, ubytovacích zařízení. Na těchto opatřeních se každý den podílí postupně až 100 strážníků. Od dubna se podařilo vedení organizace prosadit nové benefity pro své zaměstnance – příspěvek na bydlení se zvýšil o 4 tisíce korun a hodnota stokorunové stravenky se navýšila na 130 korun při zachování příspěvku zaměstnance v dosavadní výši. Stejně jako ostatní bezpečnostní složky se i městská policie potýká s nedostatkem zaměstnanců. Zaplnit volná místa a zvýšit její šance na trhu práce má pomoci zvýšený náborový příspěvek ve výši 300 tisíc korun a nová náborová kampaň. V květnu uplynulo 30 let od vzniku Městské policie hl. m. Prahy. Pražští strážníci pracují pro své město už tři desetiletí. Koncem roku byla dokončena digitalizace přímého výkonu služby a pořízeny PDA, díky kterým získali strážníci nejen možnost ověření totožnosti pachatele, ale mohou do založeného digitálního spisu uložit důkazní materiál včetně fotografií. Byl realizován nákup střeliva s řízenou deformací.

2023 – nové periodické kurzy, slaví Taxi tým i Poříční útvar

V areálu Správy služeb hl. m. Prahy vzniká nová sportovní střelnice pro potřeby strážníků. Pokračuje spolupráce s transfuzní stanicí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, strážníci darují hromadně krev dvakrát ročně. Podle platné legislativy získá strážník po čtyřech úspěšných zkouškách osvědčení na dobu neurčitou, ale jednou za pět let musí být proškolen. V návaznosti na tento zákon upravuje MP Praha od ledna 2023 svůj systém vzdělávání formou nových periodických kurzů pro strážníky s osvědčením na dobu neurčitou. Strážníci psovodi pomáhají jako členové HUSAR týmu zemětřesením postiženému Turecku. V březnu slaví Taxi tým 15. narozeniny, v červnu si připomíná dvě dekády své existence Poříční útvar. V dalším ročníku charitativní akce „Hýbejte se s Teribearem“ se strážníci stávají vítězi v kategorii týmů.

2024 – novela silničního zákona, eDoklady, Career expo

Novela silničního zákona č. 361/2000 Sb. přináší celou řadu změn jak pro řidiče, tak pro práci strážníků. Od ledna mohou například řešit na místě řadu přestupků, které dříve museli posílat správnímu orgánu. Zjednodušuje se bodový systém, zavádí se řidičák na zkoušku a možnost řídit auto od 17 let pod dohledem mentora atd. Digitalizace dorazila do státní správy, která zavádí možnost eDokladů prostřednictvím aplikace. Řidiči se mohou prokázat jakýmkoliv dokladem totožnosti, řidičský průkaz nemusí mít u sebe. S platností od ledna 2026 je podepsána novela zákona o zbraních a střelivu. S cílem zvýšit počty strážníků v metropoli se v březnu Městská policie, jako zástupce důležité veřejné služby, účastní největšího festivalu pracovních příležitostí Career expo 2024. Za účasti pražského primátora se slavnostně otevírá nová moderní služebna v Dolních Měcholupech. Od července se pro zaměstnance v pracovním poměru delším než 120 měsíců zavádí navíc k řádné dovolené 5 dnů pracovního volna s náhradou platu a odměna za nábor nového strážníka.

Mapa obvodních ředitelství Městské policie hl. m. Prahy