legislativa 4 20131107 1353359020

Zákon č. 553/1991 Sb., v aktuálním znění
o obecní policii

Zákon č. 13/1997 Sb., v aktuálním znění
o pozemních komunikacích

Zákon č. 250/2016 Sb., v aktuálním znění
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 251/2016 Sb., v aktuálním znění
o některých přestupcích 

Zákon č. 361/2000 Sb., v aktuálním znění
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Zákon č. 65/2017 Sb., v aktuálním znění
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

Zákon č. 111/1994 Sb., v aktuálním znění
o silniční dopravě 

Zákon č. 353/2003 Sb., v aktuálním znění
o spotřebních daních

Zákon č. 373/2011 Sb., v aktuálním znění
o specifických zdravotních službách